Avís legal

Avís legal

CONDICIONS GENERALS

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web http://www.natacio.cat, propietat de LA FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ (en endavant FCN), òrgan rector de l’esport de la natació, waterpolo, salts i natació sincronitzada en tot el territori de Catalunya; entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, inscrita al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el núm, 1427 de 13.09.82,  que es regeix pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, pel Decret 70/1994, del 22 de març, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, per les disposicions que es despleguin dels seus estatuts i reglaments específics i pels acord vàlidament adoptats per l’Assemblea General, amb domicili al carrer Diputació, núm. 237, baixos, 08007 Barcelona i CIF. G65123143 Telèfon 93.488.18.54. Fax:  93.487.88.74. E-mail: federacio@natacio.cat.

La utilització del lloc web per qualsevol persona, li atribueix la condició d’usuari. Així mateix, l’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l’usuari n’accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar en alguns dels serveis concrets del lloc web.

L’usuari accepta que l’accés al present lloc web i als seus continguts inclosos té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, tot i que la FCN es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés.

La FCN es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com dels continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar-los, quan ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius o tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació al lloc web.

La FCN es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallides del subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, la qual cosa es comunicarà als usuaris, els quals podran patir la pèrdua de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap tipus d’indemnització.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats o serveis que la FCN posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Es prohibeix l’ús del lloc web amb finalitats lesives als béns de la FCN que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altre equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de la FCN, o de tercers, si s’escau. 

L’usuari pot descarregar els continguts que desitgi del lloc web i quan sigui necessari, la FCN informarà l’usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts del seu lloc web.

L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts d’aquest lloc web per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat a l’efecte o del que s’utilitzin habitualment en Internet, ja que en cas contrari la FCN no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari pel fet d’haver utilitzat de forma indeguda o negligent el lloc web. 

COPYRIGHT (Propietat Industrial i Intel·lectual)
@ Federació Catalana de Natació, 2006-2016.

La FCN ostenta la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats, per la qual cosa, l’accés o utilització al lloc web per part de l’usuari, no es considerarà com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu. 

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels seus continguts. S’entén per continguts a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font. Aquests continguts poden ser propietat de la FCN, o d’algun organisme vinculat, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la FCN. 

Està totalment prohibit, l’ús del lloc web o d’alguns dels seus elements amb finalitat comercial o il·lícita.

No es podran utilitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense consentiment previ per escrit de la FCN. Està prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, excepte que estigui permès legalment i se citi la seva procedència, o, s’autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en que es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta substituirà la prohibició general abans esmentada i mencionarà amb claredat les possibles restriccions d’ús.

La FCN no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT

El present lloc web ofereix informació sobre la FCN, programes, activitats, campionats i resultats de l’esport de la natació en les seves diferents modalitats, d’utilitat pels clubs, esportistes, tècnics, àrbitres i col·lectiu de persones que formen part de la Federació.

L’esmentada informació és de caràcter general i no tracta de circumstàncies específiques relatives a persones i organismes concrets que no formin part de la Federació Catalana de Natació.

Els continguts incorporats al lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, per la qual cosa, la FCN no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l’esmentada informació ni garantitza l’exactitud ni l’actualització de la informació que se n’en pugui obtenir, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

En el cas de resolucions dels Comitès de Competició i d’Apel·lació de la FCN, serà el text oficial de l’original en poder de la FCN el que prevaldrà en cas de divergència amb la versió electrònica inserida en aquest lloc web.

Quant a les convocatòries per a l’equip arbitral, prevaldrà la comunicació personalitzada emesa per qualsevol mitjà escrit, al membre destinatari.

La FCN no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web.

1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

La FCN intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts de la pàgina web per tal d’efectuar-ne operacions de manteniment, millora o reparació, sense que això origini cap mena d’indemnització a l’usuari per aquests conceptes.

S’adverteix que alguna informació continguda en aquest lloc web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de la FCN de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon en aquest cas a l’usuari, la disponibilitat d’eines adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics danyosos. 

La FCN no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que es puguin ocasionar a l’usuari com a resultat de la consulta del present lloc web, o d’altres externs objecte de reenviament.

La FCN no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament que tinguin el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapin del seu control.

2. Responsabilitat per l’ús d’enllaços

La FCN no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc web i altres continguts que se n’en situïn fora, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc web.

La presència d’altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació la contractació de productes o serveis que s’ofereixin a la pàgina d’Internet de destí i en cap cas indiquen el recolzament a les persones o entitats autores d’aquests continguts o titulars dels llocs web on es trobin.

Així, la FCN no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible a les pàgines web a les que es dirigeixin els enllaços.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la present pàgina web, l’usuari i la FCN acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.