Política de privacitat
Política de privacitat
Política de privacitat
La Federació Catalana de Natació (FCN) com a titular d’aquest lloc web té especial interès en assegurar el principi de transparència, així com, la confidencialitat i la seguretat de les dades personals facilitades a través del web.
Per tot això i de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), a continuació li informem sobre el possible tractament de dades personals per part de la FCN, a la fi i efecte que conegui en tot moment, com tractem les seves dades, amb quina finalitat i els drets que li assisteixen en aquest aspecte.
La visita al lloc web no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, essent totalment anònima i en cap cas, pot ser associada a un usuari concret i identificat. En el supòsit que sigui necessari subministrar dades de caràcter personal, li advertirem sobre això.
A on van les teves dades? I qui és el responsable del seu ús?
Les dades personals que vostè faciliti suposen una acció positiva per a ser tractades i incorporades als fitxers responsabilitat de la Federació Catalana de Natació (FCN); CIF: G65123143; Adreça: C/ Diputació 237 baixos 1 – 08007 Barcelona; Tel. +34 93 488 18 54; Correu electrònic: federacio@natacio.cat
Quines dades tractem?
La web es una lloc informatiu i no recull dades.

En el cas que hi hagi un formulari web de recollida de dades, com podria ser un formulari de contacte, les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i el seu enviament suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquesta política de privacitat.

Les dades personals seran dades bàsiques per poder gestionar la seva sol·licitud, com poden ser el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, i el motiu de contacte.

La FCN pot utilitzar cookies tècniques estrictament necessàries pel funcionament d’aquesta web, tot i que la informació que se n’obtingui es anònima i es conservarà per un període màxim de dotze mesos (Veure Política de Cookies).

Amb quina finalitat tractem les seves dades en els formularis web?
Les dades que ens faciliti en els nostres formularis web suposen un consentiment exprés i voluntari per l’exclusiva gestió de la seva sol·licitud.

No es farà un ús posterior ni cessió a tercers de les dades sense la seva autorització prèvia.

Durant quin període de temps conservem les seves dades?
Quan les dades personals obtingudes deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual vostè les va facilitar, la FCN deixarà de fer-ne ús. Aquestes seran conservades i tractades fins que vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents la FCN.
Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?
La remissió de qualsevol formulari web es una acció positiva i inequívoca de consentiment per al tractament de les dades per la FCN, en la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades i com a requisit legal necessari per a la consecució dels serveis donats per la FCN.
A quins destinataris es comuniquen les seves dades?
Per part de la FCN no se cediran a tercers les dades sense previ consentiment de vostè.

Únicament s’intercanviaran dades personals amb tercers destinataris quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat per vostè, així com, les que siguin legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d’aplicació, com podria ser les autoritats judicials o qualsevol altra autoritat pública competent.

L’accés per encarregat de tractament a dades responsabilitat de la FCN sols serà sota el principi de confidencialitat i secret professional, dins la prestació de serveis contractats
.

Quins drets i obligacions té davant aquest tractament de dades?

És responsabilitat de l’usuari facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin com a obligatoris en els formularis web. Les dades i la informació proporcionades es suposaran com certes, veraces i actuals, sent responsabilitat de l’usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació; en cas contrari, s’entendrà que les dades no han estat modificades i que són exactes i actuals.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals de forma gratuïta, dirigint-se per escrit amb fotocòpia d’un document oficial d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir o similar), indicant quin dret vol exercir a l’adreça del nostre domicili social situat al C/ Diputació, núm. 237, baixos 1a – 08007 Barcelona, o per correu electrònic a l’adreça del nostre Delegat de Protecció de Dades: dpd@natacio.cat; tot això sense efectes retroactius sobre l’anterior tractament, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que d’això es derivin del responsable del fitxer.

En concret el contingut general dels seus drets són::

Accés: Permet a l’usuari web accedir a les seves dades personals i obtenir informació sobre si la FCN està tractant les seves dades personals i en cas afirmatiu, obtenir informació completa sobre aquestes dades i el seu tractament.

Rectificació: Permet a l’usuari web corregir errors i modificar dades que resultin inexactes o incompletes.

Supressió: Permet suprimir dades quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van facilitar.

Limitació: L’usuari web tindrà dret a obtenir de la FCN la paralització del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

(a) l’usuari impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a la FCN verificar-ne l’exactitud;
(b) el tractament sigui il·lícit i l’usuari s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús;
(c) La FCN ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l’usuari web les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;
(d) l’usuari s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de la FCN prevalen sobre els de l’interessat.

En aquest cas la FCN no podrà tractar aquestes dades i únicament les conservarà per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Oposició: Els interessats podran oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i pels motius relacionats amb la seva situació particular. En aquest cas la FCN deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’usuari, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat: L’usuari tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que hagi facilitat a la FCN, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, en aquest cas l’usuari interessat podrà ser requerit a assumir el cost de la tramitació de la sol·licitud.

Quines vies de reclamació hi ha?

Davant qualsevol dubte o si considereu que no s’han atès correctament els vostres drets, podeu contacta amb:

 

  • El Delegat de Protecció de Dades de la Federació Catalana de Natació: dpd@natacio.cat

 

I en el cas de que en un mes no es resolgui la vostra sol·licitud o considera que s’han infringit alguns del seu drets, podreu presentar una reclamació a:

 

  • Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid, o l’organisme públic competent, o l’autoritat de control de protecció de dades competent.
Com garantim la seguretat de les seves dades?

La FCN tractaran les dades amb la màxima confidencialitat i guardaran secret professional respecte de totes ells, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions amb l’usuari; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, el cost de l’aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat al fet que estan exposats i que comporta el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques.

Això no obstant, l’usuari o visitant ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Per altra banda, informem els usuaris que el present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres pàgines. S’informa que la FCN no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.